dr Adam Duszyk

Dyrektor Instytutu

Wykształcenie
Jestem doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 2005) oraz absolwentem Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej (Uniwersytet Jagielloński – 2020). 

Doświadczenie
Mam wieloletnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim w zarządzaniu wieloosobowymi zespołami. Odpowiadałem za realizację dużych inwestycji opartych na najnowocześniejszych technologiach. Jestem wykładowcą (adiunktem) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego.

Pasja
Historia nauki i techniki, filozofia, polskie malarstwo II poł. XIX w., podróże, spływy kajakowe.

Priorytet na moją kadencję
Oprócz efektywnego zarządzania instytutem chciałbym opracować i wdrożyć autorski program o zasięgu ogólnopolskim, który odbuduje etos polskiego inżyniera i odwróci  niekorzystny trend braku zainteresowania wśród polskiej młodzieży kierunkami technicznymi. Moim marzeniem jest realizacja tego projektu na wszystkich szczeblach edukacji.

O Łukasiewiczu
ITEE w ramach Łukasiewicza ma szansę realizować strategiczne projekty, wymieniać doświadczenia i dobre praktyki, skuteczniej realizować misję w ramach SON.

Informacje dodatkowe
Jestem także aktywny na polu działalności naukowo-badawczej (w swoim dorobku posiadam ponad 100 publikacji naukowych w tym kilka książek. Moja dysertacja zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą na najlepszą pracę naukową, dotyczącą spółdzielczości w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych. Jestem współautorem pierwszego w Polsce multimedialnego podręcznika do historii Radomia). W latach (2016-2021) zrealizowałem grant naukowy. „Kooperatyzm – między ideą a praktyką” (Uniwersytet Warszawski), którego opiekunem był prof. Marcin Król.

Byłem odpowiedzialny za budowę Muzeum Historii Radomia opartego na najnowocześniejszych technologiach. W roku 2023 wdrożyłem pionierski w skali kraju „Radomski Program Edukacji Historycznej”, którego jestem pomysłodawcą i autorem. W ciągu pierwszego roku realizacji tego programu, wzięło w nim udział około 10 tys. uczniów. Jestem także aktywny na niwie działalności społecznej. W latach 2007-2010 pełniłem funkcję prezesa Radomskiego Towarzystwa Naukowego, a w latach 2011-2022 pełniłem funkcję prezesa Stowarzyszenia VADE MECUM (wspierającego rozwój zdolnej młodzieży z Radomia). Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Moja praca została zauważona przez takie periodyki jak „Newsweek Polska”, „Gazeta Wyborcza”, „Głos Niedzielny”, „Wiadomości Historyczne”, „Nowy Obywatel”, „Mówią Wieki”  oraz prasę lokalną. Byłem wielokrotnie nagradzany za swoją pracę (Brązowy Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji, wielokrotnie otrzymałem nagrody Prezydenta Miasta Radomia oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty). W 2018 roku zostałem laureatem prestiżowej Nagrody im. Świętego Kazimierza.


dr hab. inż. Andrzej Zbrowski

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. badawczych

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (1993), doktorat uzyskał w roku 2000 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, a tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej w roku 2016. Jest również absolwentem studiów podyplomowych z zakresu projektowania wspomaganego komputerowo na Politechnice Warszawskiej (1995).

Od początku kariery zawodowej w 1993 roku związany z Łukasiewicz – Instytutem Technologii Eksploatacji w Radomiu, gdzie rozpoczynał pracę jako konstruktor i kolejno na stanowiskach: specjalista badawczo-techniczny, adiunkt, profesor Instytutu, kierownik Zakładu Doświadczalnego i kierownik Zakładu Konstrukcji Prototypów. Od 1 kwietnia 2020 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. badawczych.

W swojej aktywności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na innowacyjne systemy techniczne, dr hab. inż. Andrzej Zbrowski zajmuje się w szczególności problematyką budowy urządzeń mechatronicznych, w tym aparatury badawczo-testowej oraz zawansowanych urządzeń technologicznych i procesowych. Tematykę prowadzonych prac determinują zagadnienia dotyczące projektowania, badania i wdrażania prototypów stosowanych w badaniach naukowych, procesach technologicznych oraz systemach wspomagających bezpieczną eksploatację obiektów technicznych. Był kierownikiem i wykonawcą pozyskiwanych na drodze konkursowej ponad 70 projektów badawczo-rozwojowych, których skomercjalizowane wyniki przyniosły wymierne korzyści wdrożeniowe w przedsiębiorstwach. Kilkukrotnie koordynował prace B+R w ramach spójnych tematycznie problemowych grup badawczych w dużych projektach strategicznych i inwestycyjnych, kluczowych dla dotychczasowej działalności Instytutu, jak m.in.: Program Strategiczny „Innowacyjne systemy wspomagania technicznego zrównoważonego rozwoju gospodarki” w ramach POIG; Program Inwestycyjny „Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego; Program Inwestycyjny „Centrum Prototypowania ITeE” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego. Efektem tej działalności jest autorstwo lub współautorstwo 170 przyznanych patentów, ponad 370 publikacji w czasopismach, a także ponad 100 ekspertyz, opinii technicznych i recenzji.

Unikatowe, innowacyjne rozwiązania maszyn i urządzeń opracowane pod kierunkiem i z udziałem dr. hab. inż. Andrzeja Zbrowskiego zdobyły kilkadziesiąt nagród na krajowych i międzynarodowych targach oraz wystawach wynalazków i osiągnięć naukowo-technicznych, a także wiele nagród od władz państwowych i stowarzyszeń m.in. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne, oraz Medal Honorowy im. Tadeusza Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów – za innowacyjne osiągnięcia w zakresie urządzeń diagnostyczno-kontrolnych.

Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki, za osiągnięcia w pracy naukowo–badawczej, Srebrnym Krzyżem Zasługi - za zasługi w działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej na rzecz rozwoju innowacyjności gospodarki.

 
Marcin Olifirowicz

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Finansowych, Operacyjnych i Komercjalizacji