Wydawnictwo Naukoweorganizacja-promocja@itee.lukasieiwicz.gov.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 311, 265Wydawnictwo Naukowe prowadzi działalność wydawniczą, poligraficzną i edytorską w obszarze wydawnictw instytutowych jak i zleconych kompleksowych usług wydawniczych i edytorskich, w tym usług informatycznych, obejmujących swych zakresem skład, łamanie, redakcję, korektę, projekty graficzne, tłumaczenia, montaż elektroniczny oraz naświetlanie płyt termicznych w technologii CtP, druk offsetowy wielokolorowy, oprawę szytą, klejoną, twardą oraz laminowanie. Wydawnictwo Naukowe publikuje wyniki badań realizowanych w ramach programów krajowych i międzynarodowych, jak również podejmuje współpracę regionalną, prezentującą dorobek kulturalno-społeczny ziemi radomskiej.

Wydawnictwo Naukowe regularnie publikuje z wykorzystaniem własnej drukarni ponad 400 tytułów rocznie obejmujących:

Dodatkowo, w ramach współpracy wydawniczej, Wydawnictwo Łukasiewicz – ITeE publikuje pozycje książkowe (raporty, ekspertyzy, poradniki) dla Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskiej Akademii Nauk (PAN), Instytutu Pamięci Narodowej, Politechniki Warszawskiej, Poznańskiej i Śląskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego i Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz wielu innych ośrodków naukowo-badawczych w kraju i za granicą.

Dorobek Wydawnictwa Naukowego prezentowany jest na licznych wystawach, targach, konferencjach, kongresach, seminariach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wydawnictwo wykonuje kompleksowe opracowania wydawnicze i usługi edytorskie.

www.wydawnictwo.itee.radom.pl


Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz – Instytutu Technologii  Eksploatacji  w Radomiu, kierując się przede wszystkim poszanowaniem praw autorskich i rzetelnością naukową, dba o najwyższą jakość wydawanych publikacji naukowych w ramach przyjętych dobrych praktyk wydawniczych, a także przykłada szczególną wagę do konieczności stosowania standardów etycznego postępowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym: autorów, redaktorów, recenzentów oraz środowiska naukowego skupionego wokół Wydawnictwa.

Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz – ITeE stara się o ciągłe doskonalenie poziomu merytorycznego publikacji naukowych – wydanie najwyższej jakości oryginalnych tekstów naukowych. Kieruje się przy tym sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i opiniowania złożonych do druku tekstów.

Standardy etyczne i przeciwdziałanie nadużyciom w praktyce wydawniczej, stosowane przez Wydawnictwo Naukowe  są oparte na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE).


Obowiązki Wydawnictwa

 1. Zasady przestrzegania procedur wydawniczych
  Wydawnictwo Naukowe odpowiada za prawidłowy i terminowy przebieg wszystkich etapów cyklu wydawniczego, wykonując prace z należytą starannością i w najkrótszym możliwym czasie. Dla każdej książki prowadzona jest szczegółowa dokumentacja, zgodnie z obowiązującym w Wydawnictwie Naukowym Systemem Zarządzania PN–EN  ISO 9001 : 2015.  Wydawnictwo zapewnia wyjątkowo staranne opracowanie redakcyjne i edytorskie tekstu, ścisłą współpracę autora z redaktorem, wydanie książek drukiem i wprowadzenie do dystrybucji. 
 2. Proces recenzowania
  Stosowana procedura recenzowania szczegółowo określa zasady wyboru recenzentów i ścieżkę postępowania dla autorów po otrzymaniu recenzji. 

 3. Działania Wydawnictwa Naukowego w sytuacji wykrycia nierzetelności
  w codziennej praktyce Wydawnictwo Naukowe korzysta ze wskazówek zawartych w diagramach COPE opracowanych i udostępnionych na licencji CC BY-NC-ND 3.0. Diagramy obrazują możliwe przypadki nadużyć w obszarze publikacji naukowych i wskazują wydawcom sposób postępowania

 4. Zasady równego traktowania 
  Wydawnictwo Naukowe  przestrzega przepisów prawa obowiązującego w Polsce w zakresie zasad równego traktowania autorów. Publikacje oceniane są wyłącznie pod kątem zawartości merytorycznej.

Obowiązki Autorów

 1. Oryginalność autorstwa publikacji naukowych 
  Autorstwo powinno być ograniczone do osób które stworzyły utwór. Wszyscy, którzy przyczynili się w znaczący sposób do powstania tekstu powinni zostać wymienieni jako współautorzy. Pozostałe osoby, zaangażowane w prace na rzecz utworu powinny zostać wskazane w przypisie jako osoby współpracujące lub w sekcji „Podziękowania” ze wskazaniem ich udziału.
  Udowodnione przypadki problemów z oznaczeniem autorstwa ( „ghostwriting” i „guest autorship”) są traktowane jako przejaw nierzetelności naukowej i będą ujawniane.

 2. Oryginalność tekstu i grafiki
  Autorzy przekazują do Wydawnictwa Naukowego wyłącznie oryginalne prace, gwarantując, że utwór w żaden sposób nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z cudzych prac odbywa się zgodnie z zasadami prawa autorskiego, poprzez użycie przypisów i cytatów. Powyższe zasady dotyczą zarówno tekstów, jak i materiałów graficznych. 
  Wydawnictwo Naukowe stara się rozpoznać wszelkie próby popełnienia plagiatu i wdraża odpowiednie postępowanie w sytuacji jego wykrycia.

 3. Źródła finansowania
  Wszyscy autorzy zobowiązani są do wskazania źródeł finansowania publikacji zgłoszonej do wydania, wkładu finansowego instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń lub innych podmiotów.

 4. Rzetelność materiałów badawczych 
  Autorzy zgłaszanych do publikacji tekstów są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Prace powinny zawierać zakres informacji umożliwiających identyfikację źródeł danych, a nawet powtórzenie badań. Niedozwolone jest nierzetelne lub niezgodne z zasadami etyki prezentowanie czy interpretowanie danych.

 

Obowiązki Recenzentów

 1. Konflikt interesów
  Recenzent podejmując się wykonania recenzji zapewnia jednocześnie o swojej bezstronności w stosunku do autora. Konflikt interesów może wynikać również z relacji łączącej recenzenta z instytucją związaną z autorem lub miejscem powstania publikacji.

 2. Terminowość
  Recenzenci zobowiązani są do wykonania i dostarczenia recenzji w ustalonym terminie. Jeżeli ze względu na nieprzewidziane okoliczności nie są w stanie podjąć się recenzji lub dotrzymać terminu jej wykonania, powinni pisemnie poinformować o tym fakcie Wydawnictwo Naukowe. 

 3.  Bezstronność recenzji
  Rzetelna recenzja powinna mieć charakter obiektywny, merytoryczny i sprawiedliwy, a sformułowane uwagi krytyczne powinny być poparte stosowną argumentacją. Recenzenci powinni każdorazowo poinformować Wydawnictwo Naukowe o podejrzeniu naruszenia praw autorskich, wskazać odpowiednie fragmenty nieoznaczone przypisem przez autora.

 4. Poufność
  Wszystkie recenzowane prace mają charakter poufny, co oznacza, że ujawnianie ich treści osobom trzecim jest niedopuszczalne (za wyjątkiem upoważnionych przedstawicieli Wydawnictwa Naukowego).

 

 

 
 
 1. Wydawnictwo Naukowe Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu publikuje autorskie monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową i inne formy wydawnicze na jak najwyższym poziomie merytorycznym, zgodnie i zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE) każda pozycja wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu podlega obiektywnej recenzji naukowej przed włączeniem jej do planu wydawniczego. 
 2. Wszystkie prace zwarte zgłoszone do wydania w Wydawnictwie Naukowym Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu są poddawane procedurze recenzji wydawniczej, a warunkiem publikacji  jest otrzymanie pozytywnej recenzji. 
 3. w Wydawnictwie Naukowym Łukasiewicz – ITeE obowiązuje dwustopniowa procedura recenzji.
 4. Pierwszy etap: Rada Redakcyjna po zapoznaniu się ze spisem treści monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową podejmuje decyzję o odrzuceniu monografii lub przekazaniu do recenzowania. w przypadku odrzucenia monografii Wydawnictwo Naukowe ITeE-PIB zwraca otrzymane od autora lub autorów materiały (również w wersji elektronicznej). 
 5. Drugi etap: Wyboru recenzentów dokonuje Rada Redakcyjna, mogąc skorzystać ze wskazanych w inicjatywie wydawniczej propozycji recenzentów, jak również ma prawo wskazania innego recenzenta. Recenzja dokonywana jest niezależnie przei dwóch ekspertów, samodzielnych pracowników naukowych. Recenzenci wybierani są i grona wybitnych specjalistów w danej dziedzinie nauki, a w przypadku głównej serii wydawniczej Biblioteki Problemów Budowy i Eksploatacji Maszyn Rada Redakcyjna rekomenduje recenzentów głównie spośród członków Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk.
 6. Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 3 miesięcy od daty podpisania umowy o wykonanie recenzji, a recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznaczną opinią:   pozytywną – dopuszczającą tekst do publikacji, warunkową – dopuszczającą do publikacji pod określonymi warunkami i zaleceniami, negatywną – definitywnie odrzucająca publikację tekstu.
 7. Dwie negatywne recenzje dyskwalifikują monografię naukową lub monografię pod redakcją naukową i dalszego etapu prac wydawniczych, natomiast w przypadku otrzymania pozytywnej i negatywnej recenzji Rada Redakcyjna Wydawnictwa Naukowego Łukasiewicz – ITeE  przekazuje autorowi lub redaktorowi naukowemu treść negatywnej recenzji prosząc o odniesienie się do zawartych w niej wniosków oraz zwraca się i prośbą o wykonanie recenzji do trzeciego recenzenta. Po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi autora na uwagi i negatywnej recenzji i po otrzymaniu trzeciej recenzji Rada Redakcyjna podejmuje dalsze decyzje dotyczące publikacji monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową.
 8. Całość dokumentacji recenzowania publikacji naukowych przechowywana jest w Archiwum Wydawnictwa Naukowego.

Usługi wydawnicze

 • Redakcja merytoryczna, specjalistyczna publikacji i artykułów naukowych, monografii okolicznościowych
 • Tłumaczenia
 • Konsultacje z autorami lub redaktorami naukowymi
 • Pełny zakres prac związanych z wydaniem książki: skład, łamanie, opracowanie graficzne, skanowanie zdjęć, redakcja językowa, redakcja techniczna, projekt okładki, korekta
 • Opracowanie e-książek
 • Projektowanie materiałów reklamowych: folderów, ulotek, plakatów i katalogów
 • Promocja i dystrybucja

Usługi poligraficzne

 • Montaż elektroniczny oraz naświetlanie płyt termicznych w technologii CtP
 • Druk książek: niskie i średnie nakłady
 • Druk akcydensów: kalendarzy, folderów reklamowych, prospektów, ulotek, plakatów, reklamówek, papieru firmowego itp.
 • Oprawa bezszyciowa, szyta nićmi i klejona, oprawa twarda, szyta zeszytowo drutem
 • Laminowanie na gorąco papieru i kartonu
 • Dostarczanie nakładu zgodnie z życzeniem Zamawiającego