Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjamidr inż. Krzysztof Symela
Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej
i Zarzadzania Innowacjami
krzysztof.symela@itee.lukasiewicz.gov.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 262, lub 48 360-56-27
kom. 661 234 111

prof. dr hab. Larysa Lukianova
dr Ludmiła Walaszczyk
dr Jolanta Religa
dr Andrzej Stępnikowski
dr Ireneusz Wozniak
dr Mirosław Żurek
dr Tomasz Kupidura
dr Małgorzata Szpilska
dr Małgorzata Kowalska
mgr Edyta Kozieł
mgr Małgorzata Sołtysiak
mgr Remigiusz Mazur
mgr inż. Tomasz Sułkowski
mgr Wojciech Oparcik
mgr Joanna Tomczyńska
mgr Michał Ślusarczyk

 Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarzadzania Innowacjami podejmuje istotne i aktualne problemy badawcze z zakresu polskiej i międzynarodowej pedagogiki pracy, andragogiki, kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, ekonomii behawioralnej w organizacji oraz innych dyscyplin naukowych zajmujących się problemami człowieka w środowisku pracy. Centrum jest wyspecjalizowaną jednostka organizacyjną w Sieci Badawczej Łukasiewicz  w obszarze rozwoju systemów, modeli i narzędzi wspomagających integrację edukacji zawodowej (formalnej, pozaformalnej i nieformalnego uczenia się) z  gospodarką i rynkiem pracy oraz systemów wsparcia komercjalizacji innowacyjnych technologii oraz upowszechnia i transferu wiedzy.

PODSTAWOWE KIERUNKI PRAC CENTRUM

 • Naukowo-metodyczne wspomaganie rozwoju  edukacji zawodowej dla rynku pracy, kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania behawioralnego i zarzadzania innowacjami.
 • Badania zawodoznawcze, diagnozowanie i prognozowanie nowych zawodów, kwalifikacji, umiejętności i kompetencji wymaganych na rynku pracy oraz powiązanych ze transformacja cyfrową oraz zrównoważoną gospodarką i energią.
 • Badania w zakresie edukacji zawodowej, kształcenia ustawicznym dorosłych oraz rozwoju karier zawodowych.
 • Identyfikowanie potrzeb pracodawców innowacyjnej gospodarki, zmian społeczno-kulturowych w działalności innowacyjnej oraz analiza mechanizmów,  struktur i barier transferu technologii.
 • Projektowanie i walidacja programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz metod monitoringu i ewaluacji kwalifikacji rynkowych.
 • Doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej kształcenia i szkolenia zawodowego, doradców zawodowych oraz specjalistów innowacyjnej gospodarki.
 • Rozwój  technologii kształcenia zawodowego z wykorzystaniem cyfrowych metod i narzędzi.
 • Badania w zakresie edukacji wielokulturowej w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem elementów grywalizacji.
 • Inicjowanie sieci współpracy naukowo-badawczej (krajowej i europejskiej) oraz sojuszów umiejętności na rzecz rozwoju sektorów/branż gospodarki o wyskokiem potencjale innowacyjności.
 • Wspomaganie Rozwoju Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji z perspektywy kursów i szkoleń prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Rozwój i wykorzystanie metod transferu wyników prac B+R do zastosowań gospodarczych, prowadzenie systemowych analiz dotyczących procedur komercjalizacji i wycen rezultatów B+R, zarządzanie procesami transformacji wiedzy i transferu technologii, projektowanie systemów wsparcia działań marketingowych i sprzedażowych organizacji badawczych.

OFERTA USŁUG CENTRUM

 • Usługi Laboratorium Innowacji (i-Lab) w zakresie rozwoju kompetencji i pracy zespołowej nauczycieli, trenerów i szkoleniowców kształcenia zawodowego oraz pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie zewnętrznej akredytacji środowiskowej instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej oraz certyfikacji oferty programowej w ramach Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (PSKM).

REALIZOWANE I ZAKOŃCZONE PROJEKTY

Projekty krajowe

Projekty międzynarodowe