Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjamidr inż. Krzysztof Symela
Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej
i Zarzadzania Innowacjami
krzysztof.symela@itee.lukasiewicz.gov.pl
tel. (+48) 48 364-42-41 wew. 262, lub 48 360-56-27
kom. 661 234 111

prof. dr hab. Larysa Lukianova
dr Ludmiła Walaszczyk
dr Jolanta Religa
dr Andrzej Stępnikowski
dr Ireneusz Wozniak
dr Mirosław Żurek
dr Tomasz Kupidura
dr Małgorzata Szpilska
mgr Małgorzata Kowalska
mgr Edyta Kozieł
mgr Małgorzata Sołtysiak
mgr Remigiusz Mazur
mgr inż. Tomasz Sułkowski
mgr Wojciech Oparcik
mgr Joanna Tomczyńska
mgr Michał Ślusarczyk

 Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarzadzania Innowacjami podejmuje istotne i aktualne problemy badawcze z zakresu polskiej i międzynarodowej pedagogiki pracy, andragogiki, kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, ekonomii behawioralnej w organizacji oraz innych dyscyplin naukowych zajmujących się problemami człowieka w środowisku pracy. Centrum jest wyspecjalizowaną jednostka organizacyjną w Sieci Badawczej Łukasiewicz  w obszarze rozwoju systemów, modeli i narzędzi wspomagających integrację edukacji zawodowej (formalnej, pozaformalnej i nieformalnego uczenia się) z  gospodarką i rynkiem pracy oraz systemów wsparcia komercjalizacji innowacyjnych technologii oraz upowszechnia i transferu wiedzy.

PODSTAWOWE KIERUNKI PRAC CENTRUM

 • Naukowo-metodyczne wspomaganie rozwoju  edukacji zawodowej dla rynku pracy, kapitału intelektualnego przedsiębiorstw, zarządzania behawioralnego i zarzadzania innowacjami.
 • Badania zawodoznawcze, diagnozowanie i prognozowanie nowych zawodów, kwalifikacji, umiejętności i kompetencji wymaganych na rynku pracy oraz powiązanych ze transformacja cyfrową oraz zrównoważoną gospodarką i energią.
 • Badania w zakresie edukacji zawodowej, kształcenia ustawicznym dorosłych oraz rozwoju karier zawodowych.
 • Identyfikowanie potrzeb pracodawców innowacyjnej gospodarki, zmian społeczno-kulturowych w działalności innowacyjnej oraz analiza mechanizmów,  struktur i barier transferu technologii.
 • Projektowanie i walidacja programów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz metod monitoringu i ewaluacji kwalifikacji rynkowych.
 • Doskonalenie kompetencji kadry dydaktycznej kształcenia i szkolenia zawodowego, doradców zawodowych oraz specjalistów innowacyjnej gospodarki.
 • Rozwój  technologii kształcenia zawodowego z wykorzystaniem cyfrowych metod i narzędzi.
 • Badania w zakresie edukacji wielokulturowej w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem elementów grywalizacji.
 • Inicjowanie sieci współpracy naukowo-badawczej (krajowej i europejskiej) oraz sojuszów umiejętności na rzecz rozwoju sektorów/branż gospodarki o wyskokiem potencjale innowacyjności.
 • Wspomaganie Rozwoju Zintegrowanego Sytemu Kwalifikacji z perspektywy kursów i szkoleń prowadzonych w Sieci Badawczej Łukasiewicz.
 • Rozwój i wykorzystanie metod transferu wyników prac B+R do zastosowań gospodarczych, prowadzenie systemowych analiz dotyczących procedur komercjalizacji i wycen rezultatów B+R, zarządzanie procesami transformacji wiedzy i transferu technologii, projektowanie systemów wsparcia działań marketingowych i sprzedażowych organizacji badawczych.

OFERTA USŁUG CENTRUM

 • Prowadzenie konsultacji nowych kwalifikacji rynkowych wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz pełnienie funkcji Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) świadczonych dla ministrów właściwych dla kwalifikacji (https://www.itee.lukasiewicz.gov.pl/zintegrowany-rejestr-kwalifikacji).
 • Projektowanie opisów informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy na użytek rozwoju bazy danych „INFOdoradca+ Informacje o zawodach” (https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca).
 • Prowadzenie redakcji i upowszechnianie wyników badań w ramach kwartalnika naukowego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych - Jurnal of Continuing Education” (100 pkt. w wykazie MEiN) https://edukacjaustawicznadoroslych.eu
 • Wsparcie instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w procesach głębokiej cyfryzacji. Wsparcie obejmuje dostęp do przestrzeni edukacyjnej online projektu Q4EDU (szkolenie w ramach 7 bloków tematycznych) oraz narzędzie IT do oceny gotowości cyfrowej DigiRAsT
 • Wsparcie metodyczne i narzędziowe dla nauczycieli szkolnictwa wyższego oraz doradców zawodowych w procesach tworzenia alternatywnych scenariuszy rozwoju zawodowego, w oparciu o metodykę foresight: narzędzie IT Kreuj Przyszłość
 • Platforma dla entuzjastów umiejętności, na której osoby zainteresowane konkursami umiejętności zawodowych i budownictwem mogą nawiązać kontakt. Zalogowanym użytkownikom oferuje dodatkowe materiały i możliwości. WeRskills ePlatform
 • Wsparcie szkolnictwa wyższego w formie innowacyjnej metodologii nauczania ogólnego języka angielskiego wykorzystującej podejście modułowe i odzwierciedlającej różne dyscypliny akademickie: architektura, sztuka i media, inżynieria motoryzacyjna, nauki biomedyczne i komunikacja zdrowotna, geografia. Kursy na platformie Moodle
 • Wsparcie szkół branżowych w organizacji praktycznych konkursów umiejętności zawodowych (projekt w toku). Szkolenie i materiały
 • Wparcie dla przedsiębiorców planujących wprowadzenie zmian w organizacji w formie podręcznika „Inteligentne MŚP dla Przemysłu 4.0” Link: Podręcznik
 • Kompleksowy kurs online edukacyjny poświęcony zagadnieniom modeli biznesowych. „Zrozumienie i opracowanie modeli biznesowych” Link: https://probm2.cti.ugal.ro/site/pl/
 • Wykonywanie diagnoz, prognoz i ekspertyz w obszarze identyfikacji potrzeb stanowisk pracy oraz w zakresie rozwoju i doskonalenia kwalifikacji i kompetencji pracowników przedsiębiorstw oraz kadry dydaktycznej.
 • Usługi Laboratorium Innowacji (i-Lab) w zakresie rozwoju kompetencji i pracy zespołowej nauczycieli, trenerów i szkoleniowców kształcenia zawodowego oraz pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw.
 • Prowadzenie zewnętrznej akredytacji środowiskowej instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej oraz certyfikacji oferty programowej w ramach Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego (PSKM).

REALIZOWANE I ZAKOŃCZONE PROJEKTY

Projekty krajowe

Projekty międzynarodowe